Reklamační řád

Kouseklátky.cz, Martínek Vojtěch, provozovna Rumunská 43 Liberec IV, 460 01 IČ: 6352421 (dále jen „prodávající“). Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka: 350506 - Magistrát města Liberce.

1. Úvodní ustanovení

Reklamační řád upravuje postup při uplatňování práv a povinností vyplývajících z těch právních norem, které stanovují obecnou odpovědnost společnosti V-Mart.cz jako prodávajícího (dále jen „prodávající“) při prodeji produktů na internetu nebo v kamenné provozovně na straně jedné a fyzických a právnických osob, které produkt kupují, na straně druhé.

2. Definice pojmů

Reklamace je právní úkon, kterým jsou uplatňována práva kupujících vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného produktu. Reklamační řízení – postup prodávajícího, ve kterém rozhoduje o vyřízení reklamace kupujících podle obecně závazných právních předpisů a tohoto reklamačního řádu. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si od prodávajícího v některé jeho provozovně nebo na internetu zakoupila produkt nabízený prodávajícím. Produkt – veškeré věci, zejména látky, nabízené prodávajícím v jeho provozovně zájemcům – potencionálním kupujícím. Prodej produktů – činnost, jejímž předmětem je realizace kupní smlouvy (písemné či ústní) mezi prodávajícím a kupujícím o nabytí vlastnického práva kupujícím k předmětu koupě, zaplacení kupní ceny a převzetí předmětu koupě kupujícím. Vada produktu – vlastnost produktu (vč. dokladů nutných pro užívání produktu), která je v rozporu s kupní smlouvou, zejména pokud produkt nemá jakost a užitné vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce nebo jeho zástupce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné; nebo se nehodí k účelu, ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá; pokud produkt nevyhovuje požadavkům právních předpisů. Nižší cena produktů – cena nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci, za kterou se prodává vadný produkt, u kterého vada nebrání užívat produkt k určenému účelu.

3. Rozsah odpovědnosti prodávajícího, záruční doba

Prodávající odpovídá za vady produktu, které má produkt při převzetí kupujícím; projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí, neodporuje-li to povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že produkt má vady, má kupující právo požadovat i výměnu za produkt bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze součásti produktu, může kupující požadovat jen výměnu této součásti); není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na nový produkt nebo výměnu součásti produktu má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Prodávající však může vždy vyměnit reklamovaný produkt za nový produkt bez vad. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu za nový produkt nebo na výměnu součásti nebo na opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nezjedná v přiměřené době. To neplatí, pokud kupující před převzetím produktu o vadě věděl nebo vadu sám způsobil. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla sjednána nižší cena. Na vady produktu poskytuje na nový (nepoužitý) produkt prodávající záruku za jakost v trvání 24 měsíců ode dne převzetí produktu kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu, nebo návodu k ní připojeném nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, skončí záruční doba uplynutím této doby.

4. Způsob, místo a lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci v záruční době tak, že prokáže, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doloží datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Reklamace se uplatňuje v provozovně, kde byl produkt zakoupen nebo na internetových stránkách prodávajícího. Reklamace se uplatňuje osobně a v případech, kdy by osobním uplatněním reklamace vznikly kupujícímu zvýšené výdaje (např. cestovní výdaje), uplatňuje se reklamace doporučenou poštou nebo prostřednictvím jiného doručovatele na adresu některé provozovny prodávajícího. Prodávající během zakládání případu reklamace nabídne kupujícímu způsob vrácení pomocí Reklamačního asistenta Zásilkovny. V případě, že kupující tento způsob využije, náklady na přepravu nese prodávající. Pokud kupující zvolí jiný druh přepravy, náklady na přepravu nese kupující. Kupující by měl vždy s ohledem na charakter a cenu reklamovaného produktu a další okolnosti vážit způsob uplatnění reklamace (osobně nebo poštou), volbu provozovny i způsob dopravy tak, aby náklady na uplatnění reklamace byly účelně vynaložené. Kupující spolu s předložením reklamovaného produktu doloží také platnost záruky (nejlépe nákupním dokladem nebo záručním listem), dále uvede podrobný popis závady a nárok z vad, které uplatňuje a své dostatečné kontaktní údaje. Reklamovanou věc předává kupující pokud možno kompletní a se spotřebitelským obalem. O uplatnění reklamace bude sepsán reklamační zápis, jeden stejnopis tohoto zápisu obdrží reklamující kupující. V případě reklamace prostřednictvím pošty nebo jiné přepravní služby zašle prodávající obratem kupujícímu potvrzení o převzetí reklamace, a to na poštovní adresu, ze které kupující reklamované produkty odeslal (nesdělí-li kupující pro ten účel jinou adresu). V případě, že reklamace bude vyřízena ihned, bude zároveň reklamační řízení ukončeno způsobem uvedeným v článku 5 tohoto reklamačního řádu. Reklamace se uplatňuje nejpozději v poslední den záruční doby. Neuplatněním práva v záruční době toto právo zaniká. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o délce jejího trvání.

5. Lhůty a způsob vyřizování reklamace

Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti uplatněné reklamace. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned a vadu bez zbytečného odkladu odstranit, je-li to možné. Ve složitých případech o reklamaci rozhodne do 3 pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů od dne uplatnění reklamace však musí být reklamace vyřízena včetně odstranění vady, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet až od doručení reklamovaného produktu prodávajícímu. Při ukončení reklamačního řízení předá prodávající kupujícímu spolu s opraveným nebo vyměněným produktem (nebo vráceným produktem v případě zamítnutí reklamace) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně mu vrátí záruční list s vyznačením těchto skutečností. V případě, že byl produkt k reklamaci zaslán poštou či jinou přepravní službou, zašle prodávající kupujícímu takové potvrzení a spolu s ním i opravený produkt nebo nový produkt bez vad poskytnutý výměnou za produkt vadný ( v případě, že byl kupujícímu zaslán záruční list, vrátí mu jej prodávající s vyznačením těchto skutečností), a to na adresu, z níž kupující produkt k reklamaci odeslal (nesdělí-li kupující pro tento účel adresu jinou); reklamace je vyřízena doručením kupujícímu. V případě, kdy na základě reklamace došlo k odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající zaplacenou kupní cenu kupujícímu obvykle vyplacením hotovosti v provozovně prodávajícího; pokud byla reklamace a odstoupení od kupní smlouvy uplatněny poštou či jinou přepravní službou, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu na bankovní účet sdělený pro ten účel kupujícímu nebo mu kupní cenu vrátí jiným způsobem, na kterém se dohodnou. Obdobně se postupuje při vyřízení reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny produktu.

6. Informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Pokud by mezi zákazníkem a výrobcem a provozovatelem Kouseklátky.cz došlo ke spotřebitelskému sporu, je zákazník oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Orgánem pro mimosoudní řešení sporu dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím online formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr.

7. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je k dispozici na adrese https://www.kouseklatky.cz/reklamacni-rad/.

 

Platné od 1.5.2019